Aurat Namaz e Janaza padh sakte hain-Agar Rishta nahi mil raha ho tu